Обратно 
		към началната страница    


Предлагани услуги “Property Management”

Осигуряване на административен управител и персонал по управление и поддръжка на Собствеността. Събиране и осчетоводяване на наеми
Дейността се осъществява от 1 управител, който е с висше икономическо образование. По желание се осигурява поддържащ персонал. Основни дейности в департамента са:

 • събиране на месечни наеми, такси и други
 • заплащане и осчетоводяване на общите /по желание на наемателите и частните/ разходи
 • изготвяне на месечен, тримесечен, шестмесечен и годишен отчетен доклад, относно дейността на администрацията и персонала, с ясно и подробно указано движение на паричните потоци /наеми, такси и др
 • организация на работното време на персонала и пълноценно разпределяне и контрол на задачите им
 • постоянен контрол над основните съоръжения на сградата
 • контрол над извършваната дейност на външни фирми в сградата
 • поддържане връзка с фирмите изпълнители на основните съоръжения на сградата
 • осигуряване на гаранционен и извън гаранционен сервиз на основните съоръжения
 • подсигуряване на 24 часово аварийно - техническо сервизно обслужване
 • назабавно взимане на мерки при възникнали аварии и инциденти
 • подсигуряване на всички необходими материали за основните дейности
 • при желание на собствнениците и наемателите организира и реализира общо и индивидуално преференциално застраховане на недвижимото и движимото имущество
 • организира хостинги и мероприятия за собствениците
 • организира извършването на рекламни и PR кампании на центъра и собствениците
 • организира посрещането на празници и украсата на бизнес центъра
 • осигурява международни контакти чрез “E.S.G.” ООД за различните дейности на нашите клиенти.

Като част от “E.S.G.” ООД, нашият управител и персонал е проучен откъм лоялност от нас. Управителя е упълномощен да преговаря и договаря всички желания на нашите клиенти, като ползва преференциални и корпоративни цени.

Поддържане на чистотата
Осигуряването на тези услуги се извършва от нашата фирма “CLEAN GLOBAL SERVICE” s.l.r., която е с огромен и дългогодишен опит в почистването на бизнес центрове и търговски комплекси в Италия и Европа. Работи се с почистваща техника последно поколение и отлично подготвен персонал.
Настоящото приложение на услугите е примерно, вариабълно и е според изискванията на клиентите ни. Извършва се в удобно за Вас време, като броят и периодичността на услугите са по Ваше желание.

Поддръжка на електро-инсталацията
Осъществява аварийно отстраняване на повреди на ел. инсталацията.
Текуща техническа поддръжка и проверка на съществуващата ел. инсталация в обекта.
Инсталиране на нови съоръжения.

Поддържане на ВиК инсталацията
Ремонт и поддръжка на водопроводни и канализационни инсталации.
Монтаж и смяна на кранове, циркулационни помпи, батерии, щранг и др.
Отстраняване на теч от тръба.

Изграждане и поддръжка на зелените площи и почистване на сняг
Изготвяне на проект за озеленяване.
Косене на тревния чим, поддръжка и подмяна на цветята, оформяне и заземяване на храстите, плевене, поливане според климатичните условия, почисване.
Поддръжка на хранителния режим на растителността.
Почистване на снега от тротоарите, оформените пътеки към сградата и рампата, към подземните гаражи и насипване на луга или сол.

Осигуряване на портиери или денонощна охрана с вид, наблюдение на сградата, входове и подземни гаражи
Осигуряване на денонощен строго контролиран пропускателен режим.
Охрана с физическа сила и технически средства от професионално подготвени агенти.
Изготвяне на мрежа за видеонаблюдение на всички уязвими и стратегически места на сградата и прилежащите площи.

Поддръжка на асансьори
Сервизно обслужване и ремонт на всички видове асансьорни уредби.
Аварийно поддържане 24 часа в денонощието.
Пълна профилактика на всички възли на асансьорната уредба.

Поддръжка на отоплителна, вентилационна и климатична техника
Проверка и профилактика на работните налягания, съответно в режим на работа, според сезона и измиване на външното тяло.
Почистване филтрите на вътрешното тяло.
Проверка и профилактика на ел. частта, мотора, електронната и циркулационните помпи.
Механична проверка на ремъка, шайбата и лагерите на мотора.
Проверка температурата на водата, маслото и зададените параметри, дали съответстват спрямо околната температура.

Поддръжка на телефонна централа
Консултация за избор на оптималната за Вас конфигурация на телефонната система.
Доставка, монтаж, програмиране и пускане в експлоатация на телефонни системи.
Гаранционна поддръжка.
Извънгаранционна поддръжка на комуникационни системи.
Разширени (добавяне на вътрешни или външни портове/линии) телефонни централи.
Програмиране (препрограмиране) и настройка на телефонни системи.
Други услуги, осигуряващи оптималната и безпроблемна работа на Вашата комуникационна система.

Поддръжка на компютърна мрежа
Отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми.
Софтуерни инсталации – инсталиране операционни системи, e-mail клиенти, офис пакети, счетоводен и друг софтуер.
Обновяване и оптимизиране на системи – добавяне и подмяна на компоненти, настройки, инсталиране на драйвери.
Защита от вируси – инсталация на антивирусни програми, почистване на вируси, троянски коне и др.
Инсталация и конфигурация на защитна стена от интернет атаки.

Поддържане на противопожарна инсталация
Поддръжка на пожароизвестителни инсталации – ежемесечен оглед на възлите, проверка на настройките и работата на инсталациите в режим „пожар” и „повреда”. Проверка на изнесените светлинни и звукови сигнализатори, почистване на оптичната система на датчиците и т. н.
Поддръжка на пожарогасителни инсталации – ежемесечен оглед на тръбопроводите и сприклерните глави, контрол на положението на крановете, показанията на манометрите и помпените станции. Проверка в режим „пожар” на инсталациите и изнесените звукови и светлинни сигнализатори.
Поддръжка на пожарогасители – ежегодно се прави диагностика, привеждане в пълна изправност, пломбиране и полагане на гаранционен стикер.

ДДД обработка – Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация са
група дейности от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно по предварително разработен план. Обработката се извършва с модерна техника и препарати. Използват се препарати, които са изключително ефикасни в борбата с различни видове вредители и безвредни за хората, домашните животни, околната среда и растенията.

Сметоизвозване
Сметосъбиране и извозване на битов и производствен отпадък.
Разделно събиране на отпадъци.
Изборът на технология за събиране и извозване на отпадъците се определя от конкретните условия и желанието на клиента.

Всякакъв вид застраховане, свързано със сградата и имуществото

ПРЕДЛАГАНИТЕ ДЕЙНОСТИ СА ПРЕДМЕТ НА ПОСТОЯННА ИНСПЕКЦИЯ И НАДЗОР ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА E.S.G. ООД.
С готовност ще очакваме да отговорим на всичките Ви предизвикателства и допълнителни желания за услуги.